gạo nát trong Tiếng Anh là gì?

gạo nát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gạo nát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gạo nát

    broken rice