gạo cụ trong Tiếng Anh là gì?

gạo cụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gạo cụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gạo cụ

    (thông tục) grind excessively

    đừng gạo cụ như thế sẽ mụ người đi don't grind to such an excess, you'll get brain fag

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gạo cụ

    grind excessively