gạo dự trong Tiếng Anh là gì?

gạo dự trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gạo dự sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gạo dự

    a kind of fragrant rice

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gạo dự

    a kind of fragrant rice