gạo nếp trong Tiếng Anh là gì?

gạo nếp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gạo nếp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gạo nếp

  glutinous rice; sticky rice

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gạo nếp

  * noun

  glutinous rice; sticky rice

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gạo nếp

  glutinous rice, sticky rice