gạo xay trong Tiếng Anh là gì?

gạo xay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gạo xay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gạo xay

    husked rice