gạo tám trong Tiếng Anh là gì?

gạo tám trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gạo tám sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gạo tám

    high quality rice

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gạo tám

    high quality rice