gạo mùa trong Tiếng Anh là gì?

gạo mùa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gạo mùa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gạo mùa

    tenth-month rice, autumn rice

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gạo mùa

    tenth-month rice, autumn rice