gạo lức trong Tiếng Anh là gì?

gạo lức trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gạo lức sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gạo lức

    unpolished rice

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gạo lức

    unpolished rice