gạo trắng trong Tiếng Anh là gì?

gạo trắng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gạo trắng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gạo trắng

    white rice