gạo dé trong Tiếng Anh là gì?

gạo dé trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gạo dé sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gạo dé

    autumn rice

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gạo dé

    autumn rice