gạo ngự trong Tiếng Anh là gì?

gạo ngự trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gạo ngự sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gạo ngự

    tribute rice (rice offered to the imperial household)