gạo nước trong Tiếng Anh là gì?

gạo nước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gạo nước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gạo nước

    provisions; victuals

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gạo nước

    provisions, victuals