gạo lốc trong Tiếng Anh là gì?

gạo lốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gạo lốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gạo lốc

    ordinary rice; non-glutinous rice