gạo chiêm trong Tiếng Anh là gì?

gạo chiêm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gạo chiêm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gạo chiêm

    fifth-month rice, summer rice

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gạo chiêm

    fifth-month rice, summer rice