gạo hạt dài trong Tiếng Anh là gì?

gạo hạt dài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gạo hạt dài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gạo hạt dài

    long grain rice