gạo chà trong Tiếng Anh là gì?

gạo chà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gạo chà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gạo chà

    polished rice