gạo giã trong Tiếng Anh là gì?

gạo giã trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gạo giã sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gạo giã

    husked rice

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gạo giã

    husked rice