gạo sen trong Tiếng Anh là gì?

gạo sen trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gạo sen sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gạo sen

    lotus anther (used to perfume tea)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gạo sen

    lotus anther (used to perfume tea)