vinegar stock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vinegar stock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vinegar stock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vinegar stock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • vinegar stock

    * kinh tế

    hỗn hợp dấm