vinegar extract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vinegar extract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vinegar extract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vinegar extract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • vinegar extract

    * kinh tế

    dịch chiết giấm