vinegar pickling preservation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vinegar pickling preservation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vinegar pickling preservation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vinegar pickling preservation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • vinegar pickling preservation

    * kinh tế

    sự bảo quản bằng ngâm dấm