vinegariness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vinegariness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vinegariness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vinegariness.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • vinegariness

    a sourness resembling that of vinegar

    Synonyms: vinegarishness

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).