vinegarishness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vinegarishness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vinegarishness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vinegarishness.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • vinegarishness

    Similar:

    vinegariness: a sourness resembling that of vinegar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).