vinegar flowers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vinegar flowers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vinegar flowers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vinegar flowers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • vinegar flowers

    * kinh tế

    cái giấm

    cái rượu vang

    con giấm