vinegar generator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vinegar generator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vinegar generator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vinegar generator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • vinegar generator

    * kỹ thuật

    thực phẩm:

    máy sản xuất dấm