vinegar fly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vinegar fly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vinegar fly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vinegar fly.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • vinegar fly

    flies whose larvae feed on pickles and imperfectly sealed preserves

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).