vinegar-cruet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vinegar-cruet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vinegar-cruet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vinegar-cruet.

Từ điển Anh Việt

  • vinegar-cruet

    * danh từ

    lọ giấm