vinegar pickled meat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vinegar pickled meat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vinegar pickled meat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vinegar pickled meat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • vinegar pickled meat

    * kinh tế

    sản phẩm thịt dầm giấm