vinegar manufacture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vinegar manufacture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vinegar manufacture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vinegar manufacture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • vinegar manufacture

    * kinh tế

    sự sản xuất giấm