vinegar joe stilwell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vinegar joe stilwell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vinegar joe stilwell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vinegar joe stilwell.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • vinegar joe stilwell

    Similar:

    stilwell: United States general who commanded the Allied forces in China and Burma and India during World War II (1883-1946)

    Synonyms: Joseph Warren Stilwell, Uncle Joe

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).