vinegary flavour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vinegary flavour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vinegary flavour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vinegary flavour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • vinegary flavour

    * kinh tế

    vị giấm