time to try reassignment/resynchronization (ttr) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

time to try reassignment/resynchronization (ttr) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm time to try reassignment/resynchronization (ttr) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của time to try reassignment/resynchronization (ttr).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • time to try reassignment/resynchronization (ttr)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thời gian thử tái đồng chỉnh/tái đồng bộ