time-ball nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

time-ball nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm time-ball giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của time-ball.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • time-ball

    a ball that slides down a staff to show a fixed time; especially at an observatory

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).