time scale of earth history nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

time scale of earth history nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm time scale of earth history giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của time scale of earth history.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • time scale of earth history

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    thang thời gian lịch sử trái đất