time domain data nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

time domain data nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm time domain data giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của time domain data.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • time domain data

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    kích thước thời gian