thermodynamic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermodynamic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermodynamic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermodynamic.

Từ điển Anh Việt

 • thermodynamic

  /,θə:moudai'næmik/

  * tính từ

  nhiệt động (lực)

 • thermodynamic

  (vật lí) (thuộc) nhiệt động học

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • thermodynamic

  * kỹ thuật

  nhiệt động

  vật lý:

  nhiệt động học

  nhiệt động lực

  nhiệt động lực học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • thermodynamic

  of or concerned with thermodynamics

  the thermodynamic limit

  Synonyms: thermodynamical