thermodynamic transformation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermodynamic transformation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermodynamic transformation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermodynamic transformation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thermodynamic transformation

    * kỹ thuật

    vật lý:

    phép biến đổi nhiệt động