thermodynamic efficiency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermodynamic efficiency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermodynamic efficiency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermodynamic efficiency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thermodynamic efficiency

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hiệu suất nhiệt động (lực) học