thermodynamic similitude nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermodynamic similitude nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermodynamic similitude giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermodynamic similitude.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thermodynamic similitude

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tương tự nhiệt động (lực) học