thermodynamic probability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermodynamic probability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermodynamic probability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermodynamic probability.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thermodynamic probability

    * kỹ thuật

    vật lý:

    xác suất nhiệt động