thermodynamics of equilibrium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermodynamics of equilibrium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermodynamics of equilibrium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermodynamics of equilibrium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thermodynamics of equilibrium

    Similar:

    thermostatics: the aspect of thermodynamics concerned with thermal equilibrium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).