thermodynamic function of state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermodynamic function of state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermodynamic function of state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermodynamic function of state.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • thermodynamic function of state

  * kỹ thuật

  biến nhiệt động học

  biến trạng thái

  tham số trạng thái

  điện lạnh:

  hàm trạng thái nhiệt động lực học