thermodynamic equation of state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermodynamic equation of state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermodynamic equation of state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermodynamic equation of state.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thermodynamic equation of state

    * kỹ thuật

    vật lý:

    phương trình trạng thái chuyển động

    phương trình trạng thái nhiệt động lực