thermodynamic analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermodynamic analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermodynamic analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermodynamic analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thermodynamic analysis

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    sự phân tích nhiệt động (lực) học