thermodynamic change nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermodynamic change nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermodynamic change giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermodynamic change.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thermodynamic change

    * kinh tế

    sự biến đổi nhiệt động học