thermodynamic principles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermodynamic principles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermodynamic principles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermodynamic principles.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thermodynamic principles

    * kỹ thuật

    vật lý:

    nguyên lý nhiệt động (lực)