thermodynamic similarity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermodynamic similarity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermodynamic similarity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermodynamic similarity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thermodynamic similarity

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    sự đồng dạng nhiệt động (lực) học

    tương tự nhiệt động (lực) học