thermodynamic characteristic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermodynamic characteristic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermodynamic characteristic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermodynamic characteristic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thermodynamic characteristic

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    các tính chất nhiệt động (lực) học

    đặc tính nhiệt động (lực) học