thermodynamic (al) heating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermodynamic (al) heating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermodynamic (al) heating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermodynamic (al) heating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thermodynamic (al) heating

    * kinh tế

    tự đốt nóng nhiệt động