thermodynamic function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermodynamic function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermodynamic function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermodynamic function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • thermodynamic function

  * kỹ thuật

  vật lý:

  hàm nhiệt động

  điện lạnh:

  hàm nhiệt động (lực) học